mede mogelijk gemaakt door:  
  
hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


De grens van Dantumadiel en Tytsjerksteradiel gaat dwars door Veenwoudsterwal,
de gemeente grens ligt op de "W‚lsterfeart " de zuidkant behoord toe aan de gemeente
Tytsjerksteradiel en de noordkant van de "W‚lsterfeart" behoord toe aan de gemeente Dantumadiel. 

Hotel cafť dukeluk

Doarpen

Actie groep andereas

Brassbandexcelsior


Gereformeerde gemeente


Doopsgezinde gemeente


Hurdegaryp

Noardburgum

Jistrum

Eastermar

Sumar

Burgum

Garyp

Earnewald

Veenwouden

Suw‚ld

Tytsjerk

Ryptsjerk

Gytsjerk

MŻnein

Wyns

Aldtsjerk

Oentsjerk

Readtsjerk

Zwartewegsend

Nieuws uit eigen regio 
(www.w‚ldnet.nl)

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Vrijdagavond 15-11-2013 vanaf 20.00 uur  Feestavond in zaal Duke Luk Feanwaldsterwal met o.a het Freyakoar bestaand uit een 15 leden. Kaarten 11 euro meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl